Põhikiri

Eesti vaimupuudega inimeste tugiliit Põhikiri

I Ühingu nimi, asukoht, tegevuse eesmärgid

1.1. Nimi

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) (edaspidi Tugiliit)

Tugiliit on mittetulundusühing.

1.2. Asukoht

Tugiliidu ja tema juhatuse asukoht on Tatari 12, Tallinn.

1.3. Eesmärk

Tugiliidu eesmärk on seista erivajadustega inimeste, eelkõige vaimsete puuetega inimeste (edaspidi VPI) huvide eest ja oma tegevuse läbi aidata kaasa VPI-dele teiste ühiskonnaliikmetega võrdsete võimaluste loomisel.

1.4. Tugiliidu eesmärki toetavad tegevused on:

1.4.1 Tugiliit juhindub oma tegevuses ÜRO vaimsete puuetega inimeste õiguste deklaratsioonist ja käesolevast põhikirjast.

1.4.2 Oma eesmärkide saavutamiseks Tugiliit:

1.4.2.1 taotleb VPI-dele õppe, treeningu ja töövõimaluste laiendamist;

1.4.2.2 taotleb VPI-dele osutatava riikliku abi täiendamist mitmesuguste sotsiaalabi ja heategevuse vormidega;

1.4.2.3 aitab korraldada VPI-dele mitmesuguseid kasvatuslikke ning kehalisi ja vaimseid võimeid arendavaid üritusi ja nende vaba aja sisustamist;

1.4.2.4 aitab luua, korraldada ning hallata VPI-de tugisüsteemi; teenuseid, projekte, tegevusi;

1.4.2.5 teadvustab VPI-de problemaatikat riigivõimu- ja valitsemis- organites;

1.4.2.6 teeb koostööd hooldusasutuste, koolide ja muude organisatsiooni- dega nii Eestis kui väljaspool riiki;

1.4.2.7 otsib võimalusi VPI-de rakendamiseks ja nende toetamiseks kõikides eluvaldkondades;

1.4.2.8 organiseerib koolitusi;

1.4.2.9 teavitab liikmeid VIP-de osas kehtivast seadusandlusest ning arendab koostööd seadusloome osas avaliku sektori asutustega ning kõigi Tugiliiduga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega nii Eestis kui väljaspool seda;

1.4.2.10 teostab teaduslikku uurimist, publitseerimist, tõlkimist, omandatud teadmiste levitamist, kirjastamist;

1.4.3 Tugiliidul on õigus:

1.4.3.1 korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi, näitusi, kontserte, spordivõistlusi jmt.;

1.4.3.2 luua sihtasutusi VPI-de huvides;

1.4.3.3 välja anda trükiseid;

1.4.3.4 kasutada palgalisi töötajaid ning võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavaid isikuid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

1.4.3.5 välja anda stipendiume põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

1.4.3.6 taotleda litsentsi vajalike spetsialistide koolitamiseks.

1.4.4 Tugiliit võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja oma liikmete ning VPI-de õiguste kaitseks. Tugiliit võib asutada osakondi Eestis.

1.5. Tugiliidu majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember.

1.6.Tugiliit on asutatud määramata tähtajaks.

 

II Tugiliidu liikmed, nende õigused ja kohustused

2.1 Liige.

2.1.1 Tugiliidu liikmeteks on VPI-de huve kaitsvad vabatahtlike ühendused, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on VPI-de huvide esindamine ja kaitsmine.

2.1.2 Tugiliidu liige võtab tugiliidu tegevusest osa või teeb seda volitatud esindaja vahendusel.

2.2 Liikmeks vastuvõtt.

2.2.1 Liikmeks vastuvõtuks esitatakse juhatusele järgmised dokumendid:

2.2.1.1 liikmeks astumise avaldus, milles peab olema sätestatud liikmeks astuva kodanike ühenduse juhatuse liikmed, asukoht ja kontakttelefonid ja -faksid;

2.2.1.2 liikmeks astuva kodanike ühenduse põhikiri. Põhikiri peab otseselt sätestama VPI-de huvide esindamise ja kaitsmise;

2.2.1.3 liikmeks astuva kodanike ühenduse registreerimis- tunnistuse;

2.2.2 Uute liikmete vastuvõtmise Tugiliitu otsustab juhatus. Juhatus korraldab uue liikme nime märkimise Ühingu liikmete nimekirja.

2.3 Väljaastumine ja väljaarvamine

2.3.1 Igal Tugiliidu liikmel on õigus Tugiliidust välja astuda teatades sellest kirjalikult tugiliidu juhatusele.

2.3.2 Tugiliidust võib välja arvata liikme, kes:

2.3.2.1 on minetanud oma põhikirjalise eesmärgi – seista VPI-de huvide eest;

2.3.2.2 kes ei osale kolme (3) aasta vältel Tugiliidu põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks korraldatavates tegevustes, üritustel

2.3.2.2 on Tugiliitu olulisel määral kahjustanud.

2.3.3 Tugiliidust väljaarvamise otsustab juhatus.

2.4 Liikmete õigused

2.4.1 Tugiliidu kõikidel liikmel on õigus osaleda ja olla informeeritud Tugiliidu tegevusest.

2.5 Liikmete kohustused ja kohustuste kehtestamise kord

2.5.1 Tugiliidu liige on kohustatud osalema Tugiliidu tegevuses ning täitma üldkoosoleku otsuseid.

2.5.2 Üldkoosoleku otsused on tugiliidu liikmele kohustuslikud.

2.5.3 Kui üldkoosolek on andnud ülesanded juhatusele täitmiseks, on antud ülesande piires juhatuse või selle liikmete nõudmiste täitmine kohustuslik.

III Üldkoosolek

3.1 Tugiliidu kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas kalendriaasta lõpule järgneva 5 kuu jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku ka siis, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumise korraldab juhatus, teatades sellest Tugiliidu liikmetele vähemalt 14 päeva ette. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatakse üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakorra küsimused.

3.3 Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees, tema puudumisel juhatuse protokollilise otsuse alusel määratud teine juhatuse liige.

3.4 Juriidilisest isikust Liige on Üldkoosolekul esindatud oma esindaja kaudu, kellel on selleks põhikirjajärgne õigus või kellel on Üldkoosolekule ette näidata vastavasisuline kirjalik volikiri.

3.5 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja Tugiliidu põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosoleku läbiviimiseks on kvoorumi nõue pool ( ½ ) liikmetest.

3.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul viibinud liikmete esindajatest.

3.7 Hääletamisel on igal Tugiliidu liikmel üks hääl. Otsustused langetatakse lihthäälteenamusega. Iga Tugiliidu liige võib Üldkoosolekul esindada üht Tugiliidu liiget viimase kirjaliku volikirja alusel.

3.8 Tugiliidu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

3.8.1 Tugiliidu põhikirja vastuvõtmine, muutmine;

3.8.2 Tugiliidu tegevuse eesmärgi muutmine;

3.8.3 Tugiliidu juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine;

3.8.4 Tugiliidu juhatuse liikmete valimine, nende ennetähtaegne tagasikutsumine ja tasustamispõhimõtte kinnitamine;

3.8.5 Tugiliidu revisjoni komisjoni valimine;

3.8.6 Tugiliidu majandusaasta aruande kinnitamine;

3.8.7 apellatsioonide läbivaatamine Tugiliidu liikmest väljaarvamise kohta ja teistes Tugiliidu liikmete poolt tõstatatud küsimustes;

3.8.8 Tugiliidu tegevuse lõpetamise otsustamine.

3.9. Tugiliidu põhikiri võetakse vastu, selles tehakse muudatusi ja täiendusi või Tugiliidu tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on vähemalt 2/3 Üldkoosolekul osalevatest Tugiliidu liikmetest.

 

IV Juhatus

4.1. Tugiliitu juhib vähemalt kolmest liikmest koosnev, üldkoosolekul valitud juhatus. Juhatuse tegevus põhineb Tugiliidu üldkoosoleku ja Juhatuse poolt kujundatud seisukohtade avalikkul esindamisel Eestis ja väljaspool Eestit.

4.2 Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe. Mittetulundusühingut EVPIT võib esindada õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või teised juhatuse liikmed koos.

4.3 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

4.4 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise eest või võimetuse korral Tugiliitu juhtida. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek.

4.5 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

4.6. Juhatuse pädevusse kuulub:

4.6.1 Üldkoosoleku otsuste täitmise korraldamine;

4.6.2 Üldkoosolekule tema pädevuses olevate küsimuste ettevalmistamine;

4.6.3 uute liikmete vastuvõtmine;

4.6.4 liikmete väljaarvamine;

4.6.5 Tugiliidu eelarve kinnitamine;

4.6.6 Tugiliidu tegevjuhi ametisse kinnitamine ja temaga seotud tehingute kinnitamine;

4.6.7 Tugiliidu raamatupidamisarvestuse korraldamine;

4.6.8 volituste andmine Tugiliidu esindamiseks ja Tugiliidu esindajate määramine teistesse, sh rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;

4.6.9 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

4.6.10 Juhatus esitab aruande üldkoosolekule, mis toimub peale majandusaasta lõppemisest. Kui üldkoosolek on määranud audiitori või revisjonikomisjoni, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

4.6.11 muude seadusega ettenähtud küsimuste otsustamine, mis ei kuulu Üldkoosoleku pädevusse.

4.7 Järelevalve

4.7.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

4.7.2 Vahendid Üldkoosoleku poolt erakorraliste tegevuste kulude katteks katavad Üldkoosoleku otsusel Üldkoosoleku liikmed.

4.7.2 Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitortulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

 

V Tugiliidu vara

5.1. Tugiliidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Tugiliidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2 Tugiliidu varad moodustuvad:

5.2.1 Tugiliidu liikmemaksudest;

5.2.2 varalistest annetustest ja eraldistest;

5.2.3 tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest kultuurhariduslike või muude Liidu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

5.2.4 muust tulust.

 

VIII Lõppsätted

 

8.1 Tugiliidu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.

8.2 Tugiliidu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

Käesolev põhikiri on vastu võetud Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu üldkoosolekul

22. aprill 2006 aastal.

 

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid